Adatkezelési tájékoztató

1. A szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Elit – Méhészeti Szövetkezet (székhely: 3360 Heves, külterület hrsz. 0292/159., cégjegyzékszám: 10-02-020597, adószám: 26530631-2-10) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Elit – Méhészeti Szövetkezet adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az Elit – Méhészeti Szövetkezet (a továbbiakban: Szövetkezet) a www.tudatosfogyasztok.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap), Apple App Store és Google Play Store alkalmazásboltokból letölthető mobil alkalmazások (továbbiakban: Mobil alkalmazások) működtetése során a Honlapra látogatók, a Mobil alkalmazásokat letöltők adatait kezeli (a továbbiakban együttesen Érintett). A jelen Szabályzat célja, hogy a Szövetkezet által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. A Szövetkezet mint adatkezelő megnevezése

Cégnév
ELIT – MÉHÉSZETI FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET
Rövidített cégnév
ELIT – MÉHÉSZETI SZÖVETKEZET
Székhely
3360 Heves, külterület hrsz. 0292/159.
Cégjegyzékszám
10-02-020597
Adószám
26530631-2-10
NÉBIH FELIR azonosító
AA6220831
Fióktelep és postacím
1172 Budapest, Hektár utca 32.
Telefonszám
+36 30 332 6848
Email cím
hello@elitehoney.eu

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

A Szövetkezet nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt.

3. A Kezelt személyes adatok köre

A Szövetkezet az Érintettekről személyesadatot nem kér el és nem tárol.

4. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

4.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szövetkezet által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

4.2. A Szövetkezet az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szövetkezet a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A Szövetkezet az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4.3. Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: 1172 Budapest, Hektár utca 32. E-mail cím: hello@elitehoney.eu Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szövetkezet munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

4.4. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. A Szövetkezet fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Honlap és Mobil alkalmazások további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szövetkezet által, a Honlapon biztosított módon.

Utolsó frissítés: 2019. szeptember 23.